• rzeczoznawca majątkowy

Kosztorysowanie

Kosztorysowanie w Częstochowie

Oferta kosztorysowania na terenie Częstochowy i województwa śląskiego.

Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych Taksator S.C. oferuje profesjonalne usługi kosztorysowe w rejonie Częstochowy, obejmujące kosztorysowanie dla wszystkich zastosowań (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, kosztorysy ofertowe, kosztorysy zamienne, kosztorysy powykonawcze, kosztorysy na potrzeby pożyczek). Kosztorysowanie wykonywane jest przez doświadczonych i uprawnionych inżynierów oraz rzeczoznawców majątkowych.

Literatura fachowa dotycząca kosztorysowania, katalogi nakładów rzeczowych, normy oraz cenniki do kosztorysowania

Poza świadczeniem usług w zakresie kosztorysowania i wyceny nieruchomości Firma Taksator S.C. jest  dystrybutorem wydawnictw technicznych dotyczących metod kosztorysowania oraz wycen robót i nieruchomości, jak i katalogów i cenników do kosztorysowania.

Wydawnictwa dotyczące kosztorysowania.
Katalogi Nakładów Rzeczowych, oraz Katalogi Norm Pracy
Cenniki do kosztorysowania (wycena robót budowlanych)

Rodzaje usług kosztorysowych wykonywanych przez firmę.

Przedmiar robót

Zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Kosztorys inwestorski

Dokument niezbędny dla potrzeb szczegółowej wyceny kosztów budowy.  Pozwala podjąć decyzję o podjęciu prac budowlanych oraz dostarcza inwestorowi niezależnej i obiektywnej informacji o kosztach budowy.  Podstawą do jego wykonania są: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, założenia wyjściowe do kosztorysowania określone przez zamawiającego, ceny jednostkowe robót podstawowych przyjęte wg cen rynkowych.

Kosztorys ofertowy

Pozwala wykonawcy robót budowlanych startować w przetargu na wykonanie robót budowlanych. Stanowi kalkulację ceny oferty i jest przygotowywany przez wykonawcę przed podpisaniem umowy, jako propozycja wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

Kosztorys zamienny

Stanowi kalkulację dla zmiany ceny ustalonej w umowie i jest przygotowywany przez wykonawcę po wykonaniu robót, jako propozycja zmian kosztorysu ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych do wykonania ilości jednostek przedmiarowych robót.

Kosztorys powykonawczy

Stanowi kalkulację dla ustalenia wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku gdy nie jest opracowany kosztorys ofertowy i jest on sporządzony przez wykonawcę po wykonaniu robót.

Jednocześnie jest  podstawą do podjęcia negocjacji finansowych z wykonawcą. Z punktu widzenia inwestora jest narzędziem kontrolnym pozwalającym kontrolować koszty inwestycji oraz wyeliminować ryzyko zawyżenia kosztów budowy przez wykonawcę. Potwierdza on także wykonanie poszczególnych etapów prac budowlanych czy remontowych – spełnia więc funkcję dokumentującą przebieg wykonanych robót budowlanych.

Kosztorys dla potrzeb pożyczki

Kosztorys szacunkowy, nie wymagający sporządzenia dokładnych przedmiarów. Jest niezbędny do przedłożenia w banku lub innej instytucji finansowej w celu uzyskania kredytu na budowę lub remont domu, a także dofinansowania ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

 

KOSZTORYSOWANIE