• rzeczoznawca majątkowy

Kosztorysowanie w Częstochowie i woj. śląskim

Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych Taksator S.C. oferuje profesjonalne usługi kosztorysowe w rejonie Częstochowy i województwa śląskiego. Propozycja firmy obejmuje kosztorysowanie dla wszystkich zastosowań (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, kosztorysy ofertowe, kosztorysy zamienne, kosztorysy powykonawcze, kosztorysy na potrzeby pożyczek). Kosztorysowanie wykonywane jest przez doświadczonych i uprawnionych inżynierów oraz rzeczoznawców majątkowych.

Literatura fachowa dotycząca kosztorysowania, katalogi nakładów rzeczowych, normy oraz cenniki do kosztorysowania

Poza świadczeniem usług w zakresie kosztorysowaniawyceny nieruchomości Firma Taksator S.C. jest  dystrybutorem wydawnictw technicznych dotyczących metod kosztorysowania oraz wycen robót i nieruchomości, jak i katalogów oraz cenników do kosztorysowania. Proponujemy m.in.:

  • wydawnictwa dotyczące kosztorysowania,
  • Katalogi Nakładów Rzeczowych, oraz Katalogi Norm Pracy
  • cenniki do kosztorysowania (wycena robót budowlanych).

Rodzaje usług kosztorysowych wykonywanych przez firmę.

Przedmiar robót

Zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Kosztorys inwestorski

Dokument niezbędny dla potrzeb szczegółowej wyceny kosztów budowy.  Pozwala podjąć decyzję o podjęciu prac budowlanych oraz dostarcza inwestorowi niezależnej i obiektywnej informacji o kosztach budowy.  Podstawą do jego wykonania są: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, założenia wyjściowe do kosztorysowania określone przez zamawiającego, ceny jednostkowe robót podstawowych przyjęte wg cen rynkowych.

Kosztorys ofertowy

Pozwala wykonawcy robót budowlanych startować w przetargu na wykonanie robót budowlanych. Stanowi kalkulację ceny oferty i jest przygotowywany przez wykonawcę przed podpisaniem umowy, jako propozycja wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

Kosztorys zamienny

Stanowi kalkulację dla zmiany ceny ustalonej w umowie i jest przygotowywany przez wykonawcę po wykonaniu robót, jako propozycja zmian kosztorysu ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych do wykonania ilości jednostek przedmiarowych robót.

Kosztorys powykonawczy

Stanowi kalkulację dla ustalenia wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku gdy nie jest opracowany kosztorys ofertowy i jest on sporządzony przez wykonawcę po wykonaniu robót.

Jednocześnie jest  podstawą do podjęcia negocjacji finansowych z wykonawcą. Z punktu widzenia inwestora jest narzędziem kontrolnym pozwalającym kontrolować koszty inwestycji oraz wyeliminować ryzyko zawyżenia kosztów budowy przez wykonawcę. Potwierdza on także wykonanie poszczególnych etapów prac budowlanych czy remontowych – spełnia więc funkcję dokumentującą przebieg wykonanych robót budowlanych.

Kosztorys dla potrzeb pożyczki

Kosztorys szacunkowy, nie wymagający sporządzenia dokładnych przedmiarów. Jest niezbędny do przedłożenia w banku lub innej instytucji finansowej w celu uzyskania kredytu na budowę lub remont domu, a także dofinansowania ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

 

Kosztorysowanie w Częstochowie i woj. śląskim