Kancelaria
Rzeczoznawców Majątkowych
Wycena przedsiębiorstw w Częstochowie

Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych Taksator S.C. oferuje pełen zakres wyceny przedsiębiorstw, składników przedsiębiorstw oraz wartości niematerialnych i prawnych na terenie Częstochowy, województwa śląskiego oraz województw sąsiadujących.

Profesjonalna wycena świadczona jest przez certyfikowanych i doświadczonych rzeczoznawców majątkowych. Wszystkie prace wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych.

Istotą wyceny przedsiębiorstwa jest podanie jego wartości wyrażonej w określonych jednostkach pieniężnych. Wykonywana jest z wykorzystaniem jednej z kilku metod, dobieranej w zależności od jego aktualnej sytuacji ekonomicznej.

Firma wykonuje wyceny przedsiębiorstw i ich składników na potrzeby:

 • zmiany formy prawnej działalności przedsiębiorstwa,
 • restrukturyzacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstw, w tym prywatyzacji,
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • transakcji kupna / sprzedaży, w tym także w postępowaniu upadłościowym,
 • utraty wartości aktywów,
 • ustalania wyników działalności,
 • fuzji i przejęć.

Stosowane metody wyceny przedsiębiorstw

 • dochodowe,
 • majątkowe,
 • porównawcze (mnożnikowa, wskaźnikowa),
 • mieszane.

Wybór metody wyceny uzależniony jest od sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.

Metody dochodowe wyceny przedsiębiorstw uważane są powszechnie za najdoskonalszy sposób wyceny przedsiębiorstwa. Opierają się one na założeniu, że przedsiębiorstwo jest dobrem, którego wartość zależy od korzyści finansowych, jakie przyniesie ono właścicielowi w przyszłości. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod dochodowych jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF.

Metody majątkowe wyceny przedsiębiorstw są metodami najbardziej rozpowszechnionymi i historycznie najstarszymi. Przedmiotem wyceny jest majątek przedsiębiorstwa, czyli różnica pomiędzy aktywami a pasywami.

Rozróżnia się następujące rodzaje metod majątkowych:

 • metoda księgowa,
 • metoda odtworzeniowa,
 • metoda likwidacyjna (upłynnienia).

Metoda księgowa wyceny przedsiębiorstw opera się na obliczeniu wartości firmy na podstawie zapisów bilansowych – aktywów i pasywów. Polega na pomniejszeniu bilansowej wartości aktywów o kapitały obce, czyli wszelkie zobowiązania długo- i krótkoterminowe.

Metoda odtworzeniowa wyceny przedsiębiorstw polega na określeniu kosztów, jakie należy ponieść, aby odtworzyć majątek wycenianego przedsiębiorstwa. Metoda ta jest wykorzystywana przez przedsiębiorców podejmujących decyzję o tym, co jest bardziej opłacalne: kupno istniejącego przedsiębiorstwa czy też wybudowanie od podstaw nowego.

Metoda likwidacyjna stosowana jest w przypadku braku kontynuacji działalności. Metodą tą można oszacować przychody uzyskane ze sprzedaży poszczególnych składników przedsiębiorstwa. Następnie od tej sumy należy odjąć wszelkie zobowiązania finansowe związane z likwidacją przedsiębiorstwa.

Metody porównawcze polegają na ustaleniu wartości przedsiębiorstwa na podstawie informacji o mnożnikach, których wartość rynkowa jest znana. Procedura wyceny jest następująca:

 • wybór wskaźnika,
 • wybór porównywalnych firm, dla których znane są wartości rynkowe wybranych wskaźników,
 • obliczenie wartości firmy,
 • dokonanie korekt.

Metody mieszane wyceny przedsiębiorstw wykorzystują elementy metod majątkowych i dochodowych. Opierają się one na założeniu, że wartość przedsiębiorstwa jest powiązana z wartością jego majątku oraz możliwością generowania dochodu przez ten majątek. Do metod mieszanych zaliczamy:

 • metodę średniej wartości,
 • metodę z zyskiem dodatkowym,
 • metodę wycen przedsiębiorstw nierentownych.
Taksator informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij